Det nya flerbostadshusprojektet

Exploateringsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-12-12 om ett inriktningsbeslut avseende ny markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Det nya förslaget med flerbostadshus har ett nytt diarienummer, E2019-04557. 

 Nedan en länk till PDF-filerna från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12: Se §32 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm. 

Protokoll från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12 »

September 2020 påbörjar stadsbyggnadskontoret arbetet med det nya flerbostadshus projektet. Det innebär att hemsidan behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Några smärre justeringar har gjorts men det mesta av arbetet återstår.

Initiativet Rädda Lundagatan
Publicerat den 14 september 2020