Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan

I en synnerligen välskriven och unikt väldokumenterad kulturmiljöutredning bekräftas bilden av att radhusen på Lundagatan skulle försämra en unik kulturmiljö.

Kulturmiljöutredningen (2017-05-19, ladda ner PDF) har utförts av Nyréns Arkitektkontor, ett av landets mest ansedda arkitektkontor, och är beställd av byggherren Erik Wallin AB.

Uppdraget var att göra en historik över området, konsekvensanalys av planförslaget och att komma med råd och anvisningar. Utredningen tar ett historiskt, socialt, kulturellt och arkitektoniskt helhetsgrepp om hela området. Den är synnerligen välskriven och unikt väldokumenterad med historiska bilder och planritningar. Dess slutsatser är anmärkningsvärt kritiska till radhus på Lundagatan. Vi vill gärna lyfta fram några citat ur utredningen:

”Den föreslagna bebyggelsen påverkar det lokala värdet av slänten och bergsskärningen negativt. /…/ Den minskar också de läsbara spåren av hur det sena 1800-talets framdragande av kvartersstaden bemästrade topografin. Bebyggelsen minskar den gröna kopplingen mellan de berg som sparats i mer ursprunglig form: Högalidsberget och östra delen av Skinnarviksberget.

Framför allt påverkar den föreslagna bebyggelsen den stadsbyggnadsidé som ligger bakom kvarteret Marmorn negativt. Kvarteret Marmorn är betydelsefullt då det tillhör de första renodlade funktionalistiska bostadsprojekten i Stockholm. Genom den föreslagna bebyggelsen försvinner delar av den gröna kransen som är en bärande del av stadsplaneidén, som utgör bebyggelsens golv, och ger ljus och rymd runt husen /…/ Den föreslagna bebyggelse minskar upplevelsen av berget som podium för kvarteret Marmorn. /—/

Höjden på radhusen /…/ minskar, särskilt under vinterhalvåret, gatans ljusinfall där kvarteret Marmorns putsade fasader idag reflekterar södersolen. /…/

Sammantaget visar byggnaderna en bristfällig anpassning till läget vid nedre Lundagatan” (sid 23)

”Det mörka teglet riskerar att bidra till ett mörkare gaturum vid nedre Lundagatan. Det kallt grå teglet avviker från den i övrigt varma färgskalan längs med gatan och i den klassiska stenstaden i övrigt.”

”omfattningen av bebyggelsen gör att den på intet sett smälter in i berget. Istället riskerar det mörka teglet att bidra till ett mörkare gaturum vid nedre Lundagatan. Det kallt grå teglet avviker från den i övrigt varma färgskalan längs med gatan och i den klassiska stenstaden i övrigt.” (sid 24)

Utredningens beskrivning av konsekvenserna är anmärkningsvärda inte minst eftersom den är beställd av byggherren Erik Wallin AB. Det ingick i uppdraget att föreslå en del råd ”för att minska dess negativa verkan på den historiska miljön” (sid 1). Ett av råden är att lämna öppningar mellan radhusen för att ”låta släntens grönska återkomma med jämna mellanrum” (sid 26).

Denna utredning bekräftar stadsmuseets remissvar att radhusen på ett allvarligt sätt skulle försämra en unik kulturmiljö.

Initiativet Rädda Lundagatan
Publicerat den 20 december 2017

Håller du med?

Skriv under protestlistan »
Läs mer om varför vi vill stoppa radhusen »
Engagera dig »
Ladda ner hela kulturmiljöutredningen (PDF)