Radhus Lundagatan

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet

Inventeringen av naturvärden visar att naturmarken på Lundagatan både har träd som bör skyddas och att den har betydelse som spridningsväg för olika arter mellan våra parker på Södermalm.

Naturvärdesinventeringen har gjorts av konsultföretaget Calluna på uppdrag av byggnadsfirman Erik Wallin. (Ladda ner hela rapporten, pdf) Området som har inventerats, där radhusen på Lundagatan planeras att byggas, innehåller totalt 75 träd. De trädslag som förekommer är lönn, alm, ask och björk. Buskarna som växer på slänten är i huvudsak hagtorn och fläder.

Åtta av träden (sex almar och två lönnar) har en stamdiameter på över 70 cm, vilket gör att de bedöms som extra värdefulla. I sin rapport rekommenderar Calluna att dessa träd bevaras. Utöver det rekommenderar man att så många som möjligt av övriga träd och buskar ska sparas.

Sex av de åtta särskilt värdefulla träden ligger på den mark som skulle bebyggas av radhusen och skulle därmed försvinna. Vi i initiativet Rädda Lundagatan hoppas dock att stadsbyggnadsnämnden står vid sitt ord från sitt beslut om att gå vidare med planprocessen – då klargjorde man att ”träd som kan bevaras bör ges skyddsbestämmelser under byggprocessen och i plan”.

En spridningskorridor för flera artgrupper

Grönskan på Lundagatan har inte bara ett egenvärde – naturvärdesinventeringen visar att träden och buskarna längs gatan fungerar som en spridningskorridor för flera artgrupper mellan parkerna i öster och väster av området. Om radhusen byggs skulle denna viktiga spridningskorridor försvinna.

En annan viktig ekosystemtjänst är att blommande och bärande buskar är viktiga födokällor för pollinatörer och fåglar. Därför rekommenderas att Lundagatans träd och buskar sparas så långt det är möjligt. Vidare har tidigare observationer gjorts i slänten av fågelarten stenknäck, som är listad som en naturvårdsart. Även spindelarten kastanjespindel, som är rödlistad, har tidigare observerats nära inventeringsområdet.

Utöver de viktiga biologiska värden som tas upp i naturvärdesinventeringen menar vi att naturmarken också har stor betydelse som skydd för kommande värmeböljor, absorbent för trafikens luftföroreningar och absorbent för trafikens bullerstörningar.

Inga planer på att bespara träd och buskar

I radhusprojektet finns inga planer på att bevara extra skyddsvärda träd eller att på något sätt anpassa byggnationerna för att bespara träd eller buskar. Inte heller finns det några nämnvärda planer på grönkompensation. De tio träd som enligt planerna skulle planteras längs Lundagatan kommer troligtvis att försvinna från byggplanen då den kulturhistoriska undersökningen menar att dessa skulle förstöra utsikten mot Högalidskyrkan. Därmed kvarstår de enstaka buskar som skulle komma att planeras på radhusens innergårdar.

Vi menar att bygget av radhusen inte går att genomföra utan att de naturvärden som är listade i naturvärdesinventeringen går förlorade. Detta är ytterligare ett i en lång rad av argument som visar att de planerade radhusen på Lundagatan är en otroligt dålig idé.

Initiativet Rädda Lundagatan
Publicerat den 18 februari 2018

Håller du med?

Skriv under protestlistan »
Läs mer om varför vi vill stoppa radhusen »
Engagera dig »

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *