Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

De radhus som planeras på Lundagatan kommer att ha starkt negativa konsekvenser för de nära 1 000 hushåll, samt den skola och förskola, som ligger längs med de planerade radhusen.

I detta inlägg kommer vi att fokusera på två problemområden: luftföroreningar och buller. Till grund för denna text ligger två rapporter som har beställts av byggherren Erik Wallin: luftutredningen från miljöförvaltningen (PDF) och en promemoria med en beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik (PDF).

Det kanske mest slående i dessa rapporter är att de båda fastslår att de föreslagna radhusen måste specialanpassas till de höga nivåerna av buller och luftföroreningar vid gatan. Vi kommer här att sammanfatta resultaten av de två rapporterna.

Försämrad luftomsättning och ökade föroreningar

När det gäller luftföroreningar är det viktigt att starta vid observationen att Lundagatan redan i dagsläget har mycket höga nivåer av luftföroreningar, detta som en följd av tung trafik och funktionen som en avlastningsgata till Hornsgatan.

De två föroreningar som utredningen gäller är kvävedioxid och PM10 (partikelutsläpp). Dygnsmedelvärdet för kvävedioxidutsläppen är idag 46–54 μg/m³, vilket ligger strax under miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden, som är 60 μg/m³. Dygnsmedelvärdet för PM10 är i dagsläget 29 μg/m³, vilket faller precis under miljömålet på 30 μg/m³, men klart under miljökvalitetsnormen på 50 μg/m³.

Utredningen visar att ”planerad förtätning längs Lundagatan försämrar luftomsättningen i gaturummet och halterna av PM10 och NO2 blir förhöjda” (sid 19 i luftutredningen). För båda föroreningarna beräknas ökningarna vara mellan 10 och 20 procent.

Trots dessa höjda utsläpp kommer utredningen fram till att varken miljökvalitetsnormen för kvävedioxid eller miljömålet för PM10 kommer att överskridas. Detta är förenligt med dagens höga nivåer genom att kalkylen samtidigt antar nedåtgående trender i de generella nivåerna av föroreningar. Sådana nedåtgående trender är dock inte baserat på de faktiska tidstrenderna som uppmäts runt om i stan. Dessa är ökande istället för minskande. Kalkylen tar inte heller hänsyn till att trafiken på Lundagatan har en uppåtgående trend och skulle öka dramatiskt vid striktare efterlevnad av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan.

Starkt negativa hälsoeffekter för barn

En tydlig indikation om hur allvarliga luftföroreningsproblemen kommer att bli är att rapporten föreslår att radhusen enbart ska ha luftintag från övre Lundagatan. Hur de som bor, arbetar, eller går i skolan eller förskola på nedre Lundagatan ska kunna undvika de höjda luftföroreningsnivåerna finns det dock inget förslag om.

Hur allvarliga är då hälsoeffekterna av de ökade luftföroreningarna? Ökningen av utsläpp är till och med större en den minskning av utsläpp som skedde tack vare trängselavgifterna. Dessa minskade luftföroreningarna med 5 till 10 procent. Enligt en studie av några av världens främsta hälsoekonomer (ladda ner PDF) ledde detta till en minskning av akuta astmabesvär med 50 procent hos barn under sex år (Simeonova m.fl., 2017). Utifrån detta kan vi alltså förvänta oss starkt negativa hälsoeffekter för de barn som bor och vistas längs med Lundagatan.

Höga nivåer av buller kräver särskilda åtgärder

Rapporten om buller innehåller ytterligare negativa nyheter för dem som bor eller går i skolan vid nedre Lundagatan. Radhusens fasader mot nedre Lundagatan kommer att utsättas för bullernivåer som uppgår till mellan 56 och 63 dB(A), vilket är klart över gränsvärdet på 55 dB(A).

Dessa höga nivåer innebär, enligt rapporten, att det behövs specifika bullerreducerande åtgärder för dem som ska bo i radhusen, så som specialfönster och fysiska bullerskydd. På radhusens uteplats kommer bullernivån bli så hög att man tvingas bygga ett bullerreducerande staket på minst 1,2 meter.

Vad som händer med bullret för existerande byggnader längs nedre Lundagatan nämns inte av rapporten. Den skola och de många hyresrätter som ligger vid nedre Lundgatan har inga bullerfönster och drabbas därför hårdare än radhusen av bullret. Kommer även de få speciella bullerfönster?

Vi menar att de starkt negativa effekterna på luftföroreningar och buller är skäl nog att stoppa radhusen!

Initiativet Rädda Lundagatan
Publicerat den 7 januari 2018

Håller du med?

Skriv under protestlistan »
Läs mer om varför vi vill stoppa radhusen »
Engagera dig »

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *