Ladda ner dokument

Här har vi samlat de dokument som finns hos Stockholms stad i ärendet flerbostadshus på Lundagatan.

Exploateringsnämndens inledande beslut

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.
Inriktningsbeslut

Beslutet togs på Exploateringsnämndens sammanträde  2019-12-12: Ärende 32 – Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Planbeskrivning och samrådsdokument

Remissvar och yttranden under samrådet

Samråd har inte ägt rum. Det är planerat till hösten 2021.

Tidigare remissvar samt ytterligare dokument

  • Miljöförvaltningens luftutredning – tidigare utredning från 2017.
  • Promemoria med beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik (Akustikbyrån) – Ej anpassad efter de senaste trafikregleringarna.
  • Naturvärdesinventering (Calluna) – stämmer inte längre. Några träd i slänten är nedhuggna.
  • Kulturmiljöutredning (Nyréns Arkitektkontor) – Nu utmanas kulturmiljön av något nytt.

Läs mer: