Vi protesterar mot de planerade flerbostadshusen på Lundagatan!

Stockholms stad vill bygga två flerbostadshus i grönstråket mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm.

Flerbostadshusen kommer att försämra för de boende i området genom bland annat ökade luftföroreningar och en mörk, trång och bullrig gatumiljö.

Se illustrationer över flerbostadshusen längre ner på sidan ⇣

F.n. saknas film.
.

Därför är flerbostadshusen en dålig idé:

Här kan du se illustrationer över radhusen samt läsa mer om projektet:

Under konstruktion.

Här vill Stockholms stad bygga radhusen:

Projektets bakgrund, historik och preliminära tidplan i korthet:

Marken på den aktuella platsen ägs av Stockholms stad. Enligt stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017, ska staden ha som ambition att ”fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar”.

  • 2011: Byggherren Erik Wallin AB presenterade sina idéer om att bygga radhus på Lundagatan för Stockholms stad (projektbeskrivning på Erik Wallin AB:s webbplats, läst 2017-08-01).
  • Januari 2015: Stockholms stads exploateringsnämnd direktanvisade marken till Erik Wallin AB.
  • Hösten 2015: Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked.
  • Februari 2017: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att planarbete påbörjas.
  • Februari 2017: Arbetet med detaljplanen startade.
  • 13 mars–24 april 2018: Förslag till detaljplan skickades ut på samråd av Stockholms stad, som också arrangerade ett samrådsmöte den 27 mars 2018.
  • 26 sep 2019:   Radhusplanerna skrotas. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att nytt plansamråd ska  genomföras.
  • 12 dec 2019: Exploateringsnämnden beslutar om ny markanvisning.
  • September 2020: Interna möten mellan staden och byggherren påbörjas.
  • Hösten 2021 (Prel.): Samråd.
Radhus Lundagatan
Om Stockholms stad väljer att hugga ner naturkvarteret vid Lundagatan försämras boendemiljön för många av oss. Foto: Ullabritt Bodlund

Men är det inte bra att det byggs nya bostäder...?

Det behöver inte vara dåligt att förtäta staden och bygga fler bostäder – tvärtom! Men det får inte göras utan omsorg och hänsyn till miljön i närområdet.

Vi menar att ett tillskott i form av två felrbostadshus inte är värt den skada det innebär att hugga ner naturkvarteret och försämra boendemiljön för minst 600–700 hushåll, en lågstadieskola, en förskola och för ett flertal lokaler i det aktuella området.